កើតមក​ជា​កូនភ្លោះ នៅ​វះកាត់​បន្ថែម​កុំ​ឲ្យ​ខុស​គ្នា​បន្តិច​ប៉ុណ្ណឹង​ហើយ​នៅ​យក​ប្រុស​តែមួយ ហើយ​ចង់​បាន​កូន​ក្នុង​…​ថ្ងៃ​តែ​១​ដូច​គ្នា​ទៀត​! – CEN