សហភាព​អឺរ៉ុប ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការព្យួរ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន នៃ​ការអនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ទៅកាន់​ទីផ្សារ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ – CEN