​ផ្តល់ឱកាស​ដល់​មន្ត្រីរាជកា​រ​គ្រប់រូប ក្នុង​ការបើក​ចិត្ត​ឱ្យ​ទូលាយ និង​រៀន អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ឱ្យទៅជា​អ្នកដឹកនាំ – CEN