ទីក្រុង​រំលោភ​ចូល​…​ព្រៃ មនុស្ស​ដណ្តើម​ទី​ស្ថាន​របស់​សត្វ ចុង​ក្រោយ​ហុងកុង​មនុស្ស​ត្រូវ “​រួមរស់​” ជាមួយ​…​ជ្រូក​ព្រៃ​ – CEN