មាន​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​រថយន្ត​ក្រុង​មក​លក់​ ដើម្បី​គិតពី​សុវត្ថិភាព​កម្មករ​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN