យ៉ាងណាៗ​កុំ​យកតម្រាប់​តាម​ទុក​លោក​ធ្វើ​…​បុណ្យ​ណា៎​! – CEN