ក្រសួង​សាធារណការណែនាំ ជំ​រុញឱ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​លើកកម្ពស់ សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ – CEN