ឆេះ​ចំការ​អំពៅ​អស់​ចំនួន​៨៣​ហិកតា​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​២​ នៅ​ស្រុក​ស្វាយទាប​ ជាប់​ព្រំដែន​កម្ពុជា​វៀតណាម​ – CEN