ដោះលែង​ឳ​ពុក ដែល​វាយ​កូនបង្កើត​ស្លាប់ ជនសង្ស័យ​ជា​ឪពុក​មាន​វ័យចាស់ ហើយ​ចម្លើយ​របស់​ជនសង្ស័យ​ដែល​វាយ​កូន​ប្រុស​បង្កើត​ខ្លួនឯង ពុំ​មាន​ចេតនា​សម្លាប់ – CEN