តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ ៣,២​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ បានធ្វើឱ្យ​វៀតណាម ក្លាយជា​ដៃគូ​វិនិយោគ​ធំ​ទី​៥ របស់​កម្ពុជា – CEN