​បណ្តុះបណ្តាល​ម​ជ្ឈ​ត្ត​ការ​ពាណិជ្ជកម្ម រួមចំណែក​លើកស្ទួយ​ប្រព​ន្ធ័​យុត្តិធម៌ និង​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន​ – CEN