​ប្រធាន ACU ថា លោក​ប៉ែន សុខ​សម្បត្តិ ប្រឡង​ធ្លាក់​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដោយ​សរសេរ​ចូលក្នុង​វិញ្ញាសារ​អក្សរ​ចិន​នូវ​សញ្ញា ភីង​អ៊ី​ញ​ – CEN