ស្នើសុំ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​បន្ត​ពង្រឹង និង​ពង្រីក ទំនាក់ទំនង​ឲ្យ​កាន់តែ​រឹងមាំ​និង​ស៊ីជម្រៅ និង​ពង្រីក​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ទេសចរណ៍ និង​វប្បធម៌​ – CEN