​ថ្ងៃ​១៤ កុម្ភៈ ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ យុវជន ហើយ​ភាគច្រើន ជា​សិស្ស មានការ​ភ្លើតភ្លើន​ – CEN