ប័ណ្ណ​បេឡា​ជាតិ​សន្តិសុខ​សង្គម ​ត្រូវបាន​ចែក​ជូន​មន្ត្រីរាជការ​និង​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​របស់​សាលាខេត្ត​និង​សាលាក្រុង​ – CEN