ដើរ​អូស​ត្រី​ក្នុង​ទឹក​ប្រឡាយ​ស្មានថា​ត្រី​ធំ​ មានអី​ជាប់​សាកសព​បុរស​ម្នាក់​ទៅវិញ​ផ្អើល​អ្នកស្រុក​ – CEN