ក្រសួង​កសិកម្ម និរាករណ៍​លើ​លិខិត​កាត់​ឆ្វៀល​ផ្ទៃដី​ចេញពី​គម្រប​ព្រៃឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ នៅ​តំបន់​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​ឃុំ​បិត​ត្រាង​ – CEN