​ត្រាំ នឹង​ប្រកាស​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រោះអាសន្ន​ដើម្បី​យក​ថវិកា ចំណាយ​លើ​ការសង់​ជញ្ជាំង​ព្រំដែន​ – CEN