ផ្អើលអ្នកដាក់ទាននៅអាស៊ី! ខណៈស្មូមកំហូច «ជើងធំ» បង្អួតរូបភាព​រៀប​ការ​ប្រពន្ធ​ថ្មី និងផ្ញើសារ​ពីរ​ម៉ាត់​យ៉ាង​ខ្លី​គួរឲ្យចុកឈាម – CEN