តៃកុង​ឡាន​ម្នាក់​បាន​ស្លាប់ ពេល​រថយន្ត​ចុះ​ចំណោត​ច្រាល​លេខ​ជាន់​ហ្វ្រា​ង​មិន​ជាប់ ក៏​ក្រឡាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​គៀប​ជាប់​នៅក្នុង​រថយន្ត​ – CEN