ពន្ធនាគារ​ខេត្តព្រះវិហារ កំពុង​ជួប​ការខ្វះខាត​ទឹក​ប្រើប្រាស់​ – CEN