ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦-២២​កុម្ភៈ សីតុណ្ហភាព​នឹង​បន្ត​កើនឡើង​, ថ្ងៃទី​១៨ អាច​នឹង​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​បន្តិចបន្តួច​ – CEN