ខំ​យក​សំបុក​ឪម៉ាល់​ចេញពី​ក្នុង​ភូមិ​ ខ្លាច​គ្រោះថ្នាក់​យក​ភ្លើង​ដុត​ មិន​ប្រយត្ន័​ឆេះ​ផ្ទះ​ម៉ត់​ – CEN