អាង​ខ្លួន​ចេះ​ក្បាច់គុន​ល្បុកតោ និង​ការ៉ាត់តេដូ ទាត់​និង​ធាក់​បុរស​ម្នាក់​បែក​ប្លោកនោម​ស្លាប់​ – CEN