រថយន្ត​ធំ ដាច់​ហ្វ្រាំង​បុក​រះ​រថយន្ត​តូច​បន្ត​គ្នា ជាច្រើន​គ្រឿង – CEN