ម្ចាស់​សំណង់​ដែល​សាងសង់​លើ​អូរ​សាធារណៈ​បង្ហាញ​ឯកសារ​ថា ខ្លួន​មាន​សិទ្ធិ​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុងការ​សាងសង់​លើ​អូរ​សារ​ធា​រណៈ​នេះ​ – CEN