បុណ្យ​ទន្លេ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំ រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​សហគមន៍​ក្អមឆ្នាំង យក​ផលិតផល​របស់ខ្លួន មក​តាំងពិព័រណ៍​ឱ្យបាន​ច្រើន​ – CEN