​អ្នកសារព័ត៌មាន ប៉ះ​អ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុង​ក្រសួង​តែមួយ ឋានៈ​តែមួយ ឯកឧត្តម ​ព្រំ​សាន ប៉ះ ឯឧត្តម ​វ៉ាន់​ប៊ុន​ថា ក្នុង​ផុស ឯកឧត្តម ​ខៀវ កាញារីទ្ធ​ – CEN