​ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន ជូនដំណឹង​ផ្លូវការ​អំពី​ប្រព័ន្ធ​ថ្មី​របស់​ជប៉ុន ទទួល​ពលករ​កម្ពុជា​ឲ្យ​ទៅធ្វើ​ការ​នៅ​ជប៉ុន ជា​លក្ខណៈ​ពលករ​ពេញសិទ្ធិ​ – CEN