ស្នើ​ពិនិត្យមើល​ទណ្ឌិត​ជា​ស្ត្រី កំពុង​ជាប់​ឃុំឃាំង គឺ​ត្រូវ​រៀបចំ​កាត់ទោស និង​បន្ធូរ​បន្ថយទោស ព្រោះ​ស្ត្រី​អ្នកទោស​មួយចំនួន កំពុង​ប្រឈម នឹង​បញ្ហា​ជាច្រើន​ – CEN