សន្និសីទ CamTESOL ប្រចាំឆ្នាំ លើក​ទី ១៥ ទទួល​ស្វា​គម៍​អ្នកចូលរួម​ប្រមាណ ១៧០០​នាក់ មក ពី​ជាង​៣០ ប្រទេស​ជុំវិញ​ពិភពលោក – CEN