ការប្រកួត​បង្កើត​ម៉ូត​សក់ កំពុង​អង្រួន​កោះ​ទឹក​ក្តៅ​នៅ​កាណាដា​! – CEN