“​បង្កង​ប៉ាក​” ប្រាក់​លាន​ធ្វើ​ពី​ឫស្សី​…​ព្យួរ​ជញ្ជាំង​! – CEN