មាត់ទន្លេ​កំពង់ចាម​ដែល​បាក់ស្រុត មិនទាន់មាន​សកម្មភាព​ជួស​ជួល​ឡើងវិញ​ – CEN