​ប្រកាស​បន្ដ​គាំទ្រ ធ្វើ​ជា​ដៃគូរ​ជាមួយ​វិស័យ​ឯកជន ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម ឲ្យមាន​ការរីកចម្រើន​ – CEN