​គ្រា​ដែល​បុរស​ព្រាននារី​រៀបការ ត្រូវបាន​សង្សារៗ​ចាស់ ព្យួរ​បដារ​ស្វាគមន៍​… “​សង្សារ​ត្រូវ​បោះបង់​ចោល​ត្រកូល “X” ស្វាគមន៍​អាពាហ៍ពិពាហ៍​បុរស​ព្រាននារី​ត្រកូល​លីវ​”… – CEN