មន្ត្រី​ជំនាញ​ជម្រុញ​ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ​ណា​មាន​ដី ត្រូវ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លី​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ឲ្យបាន​ស្រប​នឹង​ច្បាប់ ទើប​ពុំ​មាន​រឿង និង​អាច​លក់ បញ្ចាំ​បាន​ទៀតផង​ – CEN