កម្ពុជា​ត្រូវការ​ថវិកា​ប្រមាណ​៤០៦​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ដើម្បី​បោសសម្អាត​ពី​ឆ្នាំ​២០១៨ ដល់​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN