​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ រាជរដ្ឋាភិបាល កំពុងតែ​តម្រង់ទិស នៃ​ការអភិវឌ្ឍ និង​វិនិយោគ​ផ្សេងៗ ពី​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ឆ្ពោះទៅ​កាន់​បណ្តាល​ខេត្ត​ – CEN