​ឆេះ​អាគារ​មួយ​ខ្នង​នៅ​បង់​ក្លា​ដេស សម្លាប់​ជីវិត​មនុស្ស​ជាង ៦០​នាក់​ – CEN