ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​កើតឡើង​ចំនួន ៣៥៨ មាន​បទឧក្រិដ្ឋ​ចំនួន​៤៧ – CEN