លោកហ៊ុន ជា និយាយថា “បញ្ហាដីធ្លី បញ្ហាទឹកភ្នែក” – CEN