បទ​ល្មេី​ស ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ កើតឡើង​ចំនួន ២.៩៦៩​លេីក ក្នុងនោះ បទ​ល្មេី​ស​ឧក្រិដ្ឋ ៦២១​លេីក បង្ក​ឲ្យ​ម នុស្ស​ស្លាប់​ចំនួន ២៣៨​នាក់​ – CEN