ស្ថានទូត ពាន់​លាន​ដុល្លារ នៅ​បរទេស​របស់​អាមេរិក​ – CEN