​ការណែនាំ​កម្មវិធី​ជជែក​កម្សាន្ត Viber 10 ការ​រចនា​ថ្មី​, លាក់​លេខ​ទំនាក់ទំនង និង​ការហៅ​ទូរស័ព្ទ​ជា​ក្រុម – CEN