​ភូមិ​មួយ​នៅ​ចិន ពុំដែល​មាន​អ្នក​កើត​ជំងឺមហារីក ហើយ​មាន​អាយុ​វែង​ទៀតផង មូលហេតុ​គឺ​… – CEN