មានការ​បញ្ជាក់​ពី​ជម្លោះ​របស់​សហគមន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ព្នង នៅ​ឃុំ​ប៊ូ​ស្រា ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ – CEN