បុរស​ខ្មែរឥស្លាម​ម្នាក់ ស្លាប់​នៅ​កន្លែង​ប្រាពរ​ព្ធកម្ម​វិធី​អិជ​ទី​ម៉ាក់ ភូមិ​ទ្រា មុន​កម្មវិធី​ចាប់ផ្តើម​ – CEN