ព្រោះតែ​មិន​យល់​ ទើប​នាង​ត្រូវ​ធ្លុះ​កែវភ្នែក ជាង ៥០០ ចំណុច​តូចៗ ហើយ​បើ​ពុំ​ពិនិត្យ​ទាន់​ពេល​ប្រាកដជា​…​ពិការ​មួយ​ជីវិត​! – CEN