​សូម​ប្រយ័ត្ន​! អ្នក​អាច​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន សំរាប់​ការនាំយក​ទឹក​ស៊ី​រ៉ូ​ក្អក​សូម្បីតែ​១​ដប ចូល​ប្រទេស​ចិន នេះ​នែ៎ ជាហេតុ​ផល​… – CEN